Master-klass komanda EKO-INFO məktəb 31 Sumqayıt/zınqırov

Материал из Letopisi.ru
Версия от 17:06, 24 декабря 2010; Владимир Слесарев (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Lazım olan ləvazimatlar

Rəngli kağız, qayçı, yapışqan, pərgar, bəzəkli kantlar

Necə hazırlamalı?

Əvvəlcə kağız üzərində pərgarla dairə çəkirik və kəsirik. Radiusun uzunluğu 6-10sm olmalıdır. Sonra onu dioqanal üzrə iki yerə bölürük. üzərini rəngli kağızlarla bəzəyirik. Sonra dioqanal kəsiyini yapışdırırıq. Zəngi asmaq üçün lentlərdən ona asılqan yapışdırırıq. Zəng hazırdır.

Kalakolcik.jpg Kalakolcik2.jpg Zinqrov.jpgКоманда EKO-INFO школы № 31 г.Сумгаита, Азербайджан/Фестиваль новогодних эко-подарков


Страница на русском языке

Персональные инструменты
Инструменты